KVK

Amerikan Kültür Antalya Yabancı Dil Kursu (Antalya Merkez Eğitim Kurumları Tic. Ltd. Şti.)
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLER NELERDİR?

Kişisel verilerinizi fiziki olarak veya elektronik ortamda (e-posta, telefon veya elektronik ortamda yapılacak ön kayıtlar gibi diğer yöntemlerle) ya da sizlerin beyanları üzerine toplamaktayız. Kişisel verilerinizi faaliyetlerimiz çerçevesinde çeşitli hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Antalya Merkez Eğitim Kurumları Tic. Ltd. Şti (“Şirket” veya “Amerikan Kültür Antalya Yabancı Dil Kursu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

Toplanan kişisel verileriniz,  Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve operasyonlarının icrası üst amacı çerçevesinde, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Şirket tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketin 3. kişiler nezdinde temsilinin sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, mevcut ve potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu hizmetler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla SMS ve e-mail duyurusu gönderilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası ve taleplerin takibi amaçlarıyla veri sorumlusunun yetkilendirdiği veri işleyenlerce işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Amerikan Kültür Antalya, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini; veri işleyenlerle, üçüncü kişilerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın; iş ortakları, çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil destek veya hizmet aldığı tedarikçilerle (Örn: Yazılım firmaları veya otomatik mail gönderim şirketleri), mal ve/veya hizmet satışı yapılan Müşterilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Şirket, uygun güvenlik düzeyini sağlamak için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirket’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen metin doğrultusunda kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya diğer konularla ilgili olarak; “Kişisel Veriler bilgi Edinme Talebi” başlığıyla  https://www.amerikankulturantalya.com/bize-ulasin/ linkinden veya info@amerikankulturantalya.com e-posta adresinden firmamızla iletişime geçebilir veya talebinizi bir dilekçe ile bizzat elden teslim edebilirsiniz.